INSTYTUT MECHANIKI I INŻYNIERII OBLICZENIOWEJ

Wydział Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej
Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go

ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2
00 – 908 War­sza­wa

tel. +48 261 839 849
fax +48 261 839 355
e‑mail imiio@​wat.​edu.​pl