» » Awans naukowy i zawodowy dr inż. Wiesława Krasonia

Awans naukowy i zawodowy dr inż. Wiesława Krasonia

wpis w: Aktualności | 0

Rada Dys­cy­pli­ny Nauko­wej Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej, Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go w czerw­cu br. nada­ła  dr. inż. Wie­sła­wo­wi Kra­so­nio­wi sto­pień nauko­wy dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go w dzie­dzi­nie nauk inży­nie­ryj­no-tech­nicz­nych za osią­gnie­cie nauko­we pt.” Nume­rycz­no – eks­pe­ry­men­tal­ne bada­nia wytrzy­ma­ło­ści kon­struk­cji wie­lo­czło­no­wych  z luza­mi”.

Z dniem 01.10.2020 roku dr hab. inż. Wie­sław Kra­soń został tak­że awan­so­wa­ny na sta­no­wi­sko pro­fe­so­ra uczel­ni w gru­pie pra­cow­ni­ków badaw­czo-dydak­tycz­nych.

Dr hab. inż. Wie­sław Kra­soń, prof. WAT  jest absol­wen­tem Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. W 1990 roku został zatrud­nio­ny jako wykła­dow­ca przed­mio­tów kon­struk­cja i eks­plo­ata­cja sil­ni­ków odrzu­to­wych w Cyklu Samo­lo­tów Odrzu­to­wych Cen­tral­ne­go Ośrod­ka Szko­le­nia Spe­cja­li­stów Wojsk Lot­ni­czych (COSSTWL) w Ole­śni­cy. W listo­pa­dzie 1991 roz­po­czął pra­cę w Kate­drze Pod­staw Kon­struk­cji Maszyn, a od 1992 na sta­no­wi­sku asy­sten­ta nauko­wo-dydak­tycz­ne­go w Kate­drze Wytrzy­ma­ło­ści Mate­ria­łów Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Od roku 2001 do 2020 pra­co­wał na sta­no­wi­sku adiunk­ta nauko­wo-dydak­tycz­ne­go pro­wa­dząc wykła­dy w zakre­sie wytrzy­ma­ło­ści mate­ria­łów, mecha­ni­ki oraz metod kom­pu­te­ro­wych w mecha­ni­ce. Jest auto­rem i współ­au­to­rem pro­gra­mów dydak­tycz­nych na stu­dia sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne, pody­plo­mo­we oraz dok­to­ranc­kie pro­wa­dzo­nych w Wydzia­le Mecha­nicz­nym WAT, w tym rów­nież do zajęć pro­wa­dzo­nych w języ­ku angiel­skim. Od roku aka­de­mic­kie­go 2009/2010 pro­wa­dzi autor­ski przed­miot w ramach pro­gra­mu ERASMUS. Stu­den­ci reali­zu­ją­cy pra­ce pod jego kie­run­kiem otrzy­ma­li tak­że wyróż­nie­nia i nagro­dy z Mini­ster­stwa Infra­struk­tu­ry, Depar­ta­men­tu Spraw Obron­nych, od Dzie­ka­na Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go oraz Rek­to­ra WAT. Za zaan­ga­żo­wa­nie w roz­wój ruchu stu­denc­kie­go w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej został dwu­krot­nie wyróż­nio­ny przez Rek­to­ra-Komen­dan­ta WAT. Brał udział w orga­ni­zo­wa­niu i reali­za­cji stu­diów dok­to­ranc­kich w Kate­drze Mecha­ni­ki i Infor­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej. Jest tak­że jed­nym z współ­twór­ców spe­cjal­no­ści Tech­ni­ki Kom­pu­te­ro­we w Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej pro­wa­dzo­nej przez Wydział Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej WAT.

Dr hab. inż. Wie­sław Kra­soń, prof. WAT aktyw­nie uczest­ni­czy w dzia­łal­no­ści nauko­wo-badaw­czej pro­wa­dzo­nej w Insty­tu­cie. Posia­da zna­czą­ce osią­gnię­cia w dzie­dzi­nie pozy­ski­wa­nia i reali­za­cji prac nauko­wo-badaw­cze w dzie­dzi­nie ana­liz nume­rycz­nych oraz symu­la­cyj­nych badań wytrzy­ma­ło­ści zło­żo­nych ukła­dów mecha­nicz­nych, a w tym mostów spe­cjal­nych, zawie­szeń pojaz­dów, pod­wo­zi lot­ni­czych, kon­struk­cji kole­jo­wych oraz urzą­dzeń medycz­nych. Wygło­sił sze­reg wykła­dów jako uczest­nik na zagra­nicz­nych sym­po­zjach i kon­fe­ren­cjach nauko­wych (w taki kra­jach jak Wiel­ka Bry­ta­nia, Austra­lia, Wło­chy, Bra­zy­lia, Por­tu­ga­lia, Cze­chy, Mal­ta, Ser­bia, Sło­wa­cja i inne) poświę­co­nych zasto­so­wa­niu symu­la­cji kom­pu­te­ro­wych w odnie­sie­niu do badań wytrzy­ma­ło­ści zło­żo­nych kon­struk­cji. Za osią­gnię­cia w pra­cy nauko­wej i dydak­tycz­nej był wie­lo­krot­nie wyróż­nia­ny nagro­dą Rek­to­ra WAT i nagro­da­mi Dzie­ka­na WME (obec­nie WIM).

Jest jed­nym z auto­rów komer­cja­li­za­cji Inno­wa­cyj­nej plat­for­my do trans­por­tu inter­mo­dal­ne­go i dal­sze­go roz­wo­ju tej kon­cep­cji w Kon­sor­cjum sta­ra­ją­cym się o uzy­ska­nie środ­ków finan­so­wych  z Naro­do­we­go Cen­trum Badań i Roz­wo­ju w ramach pro­jek­tów zło­żo­nych w tzw. Szyb­kiej Ścież­ce w obsza­rach:

„Zbu­do­wa­nie i cer­ty­fi­ko­wa­nie wago­nu pro­to­ty­po­we­go wg kon­cep­cji WAT i rodzi­ny wago­nów”;
„Inno­wa­cyj­ny mul­ti kon­te­ner-plat­for­ma do trans­por­tu inter­mo­dal­ne­go dłu­ży­cy drew­nia­nej, sta­lo­wej oraz ładun­ków pale­ty­zo­wa­nych”.

Od 01.11.2019 roku dr hab. inż. Wie­sław Kra­soń, prof. WAT peł­ni funk­cję Zastęp­cy Dyrek­to­ra Insty­tu­tu Mecha­ni­ki i Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej  WIM ds. kształ­ce­nia.

Kole­żan­ki i kole­dzy z Insty­tu­tu Mecha­ni­ki i Inży­nie­rii Obli­cze­nio­wej Wydzia­łu Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej ser­decz­nie gra­tu­lu­ją i życzą dal­szych suk­ce­sów w reali­za­cji pla­nów nauko­wych i orga­ni­za­cyj­nych.