» » Awans naukowy ppłk. Roberta Panowicza

Awans naukowy ppłk. Roberta Panowicza

wpis w: Aktualności | 0

Rada Dys­cy­pli­ny Nauko­wej Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej, Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nada­ła ppłk. dr. inż. Rober­to­wi Pano­wi­czo­wi sto­pień nauko­wy dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go w dzie­dzi­nie nauk inży­nie­ryj­no-tech­nicz­nych.

 

Ppłk Robert Pano­wicz jest absol­wen­tem Wydzia­łu Che­mii i Fizy­ki Tech­nicz­nej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w War­sza­wie. Służ­bę zawo­do­wą roz­po­czął od prak­ty­ki na sta­no­wi­sku dowód­cy plu­to­nu w Ośrod­ku Szko­le­nia Wojsk Obro­ny Prze­ciw­che­micz­nej, w Biskup­cu Reszel­skim. W 1995 roku powró­cił do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na sta­no­wi­sko inży­nie­ra. Peł­nił służ­bę jako asy­stent nauko­wo-badaw­czy, kie­row­nik labo­ra­to­rium oraz adiunkt. Obec­nie (od 04.09.2019 r.) peł­ni obo­wiąz­ki Kie­row­nik Zakła­du Mecha­ni­ki i Kon­struk­cji Spe­cjal­nych Wydział Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej.

Sto­pień dok­to­ra nauk tech­nicz­nych uzy­skał w 2003 roku na Wydzia­le Mecha­nicz­nym Ener­ge­ty­ki i Lot­nic­twa, Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska w dys­cy­pli­nie mecha­ni­ka.

Jest współ­au­to­rem ponad 80 opra­co­wań nauko­wych doty­czą­cych ana­li­zy zja­wisk szyb­ko­zmien­nych oraz 9 paten­tów.

Ze wzglę­du na zwięk­sze­nie zagro­że­nia naszych żoł­nie­rzy pod­czas misji sta­bi­li­za­cyj­nych w Ira­ku i Afga­ni­sta­nie zwią­za­nych z ostrza­łem poci­ska­mi z gło­wi­ca­mi kumu­la­cyj­ny­mi zaj­mo­wał się lek­ki­mi pan­ce­rza­mi prętowymi/siatkowymi. Brał tak­że udział w opra­co­wa­niu kon­cep­cji aktyw­ne­go sys­te­mu obro­ny pojaz­dów lek­ko opan­ce­rzo­nych. Był kie­row­ni­kiem pro­jek­tu zwią­za­ne­go z opra­co­wa­niem „Inte­li­gent­ne­go anty­po­ci­sku do zwal­cza­nia poci­sków prze­ciw­pan­cer­nych’, któ­ry zdo­był I nagro­dę w kate­go­rii pro­jek­tów badaw­czo-roz­wo­jo­wych w kon­kur­sie „Inno­wa­cje dla Sił Zbroj­nych RP 2017” oraz tytuł Lau­re­ata w II edy­cji Kon­kur­su „Lider Inno­wa­cji w Dzie­dzi­nie Obron­no­ści i Bez­pie­czeń­stwa – 2017”.

 

Kole­żan­ki i kole­dzy z Insty­tu­tu Mecha­ni­ki i Inży­nie­rii Obli­cze­nio­wej Wydzia­łu Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej ser­decz­nie gra­tu­lu­ją i życzą dal­szych suk­ce­sów w reali­za­cji pla­nów nauko­wych.