OFERTA PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

Obli­cze­nia nume­rycz­ne, począw­szy od mode­lo­wa­nia mate­ria­łów aż do ana­liz nume­rycz­nych skom­pi­lo­wa­nych kon­struk­cji oraz opty­ma­li­za­cji geo­me­trii wytwa­rza­nych ele­men­tów, w tym usłu­gi eks­perc­kie obej­mu­ją­ce:

 • Mode­lo­wa­nie nume­rycz­ne mate­ria­łów i ele­men­tów kon­struk­cji z opty­ma­li­za­cją pod kątem okre­ślo­ne­go dzia­ła­nia w warun­kach obcią­żeń sta­tycz­nych i dyna­micz­nych.
 • Zaawan­so­wa­ne mode­lo­wa­nie nume­rycz­ne pro­ce­sów kon­tro­lo­wa­ne­go nisz­cze­nia na potrze­by ryn­ku inży­nie­rii bez­pie­czeń­stwa, bio­me­dycz­nej, mecha­nicz­nej oraz mate­ria­ło­wej.
 • Pro­jek­to­wa­nie, mode­lo­wa­nie i wir­tu­al­ne testo­wa­nie sys­te­mów zmniej­sza­ją­cych skut­ki oddzia­ły­wań obcią­żeń dyna­micz­nych.
 • Mode­lo­wa­nie struk­tur mate­ria­łu w ska­li mikro oraz okre­śla­nie na tej pod­sta­wie zacho­wa­nia mate­ria­łów w ska­li makro (homo­ge­ni­za­cja) – ana­li­zy i bada­nia wie­lo­ska­lo­we.
 • Zaawan­so­wa­ne mode­lo­wa­nie nume­rycz­ne i opty­ma­li­za­cja ener­go­chłon­no­ści mate­ria­łów i struk­tur bali­stycz­nych na potrze­by bez­pie­czeń­stwa pojaz­dów, w tym pojaz­dów o prze­zna­cze­niu spe­cjal­nym.
 • Przed­pro­duk­cyj­ne wir­tu­al­ne testy nowa­tor­skich i inno­wa­cyj­nych kon­struk­cji.
 • Odwzo­ro­wy­wa­nie pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych, któ­rym pod­da­wa­ne są kon­struk­cje oraz na tej pod­sta­wie okre­śle­nie ich wpły­wu na wytrzy­ma­łość osta­tecz­ne­go roz­wią­za­nia.
 • Symu­la­cje pro­ce­sów sil­nie dyna­micz­nych, nie­moż­li­wych do zre­ali­zo­wa­nia w warun­kach pro­duk­cyj­nych, polo­wych i labo­ra­to­ryj­nych.
 • Okre­śla­nie stop­nia zuży­cia współ­pra­cu­ją­cych par kine­ma­tycz­nych i cier­nych.
 • Mode­lo­wa­nie naprę­żeń wła­snych kon­struk­cji po pro­ce­sach tech­no­lo­gicz­nych.
 • Wyzna­cza­nie i mode­lo­wa­nie cha­rak­te­ry­styk naprę­że­nie w funk­cji odkształ­ce­nia mate­ria­łów o róż­nej sztyw­no­ści (szkło, drew­no, tkan­ki, skó­ra, guma itp.).
 • Ana­li­zę, opty­ma­li­za­cję oraz wery­fi­ka­cję pra­cy ele­men­tów kon­struk­cji z wyko­rzy­sta­niem metod wir­tu­al­ne­go mode­lo­wa­nia.
 • Zasto­so­wa­nie inży­nie­rii odwrot­nej na potrze­by zaawan­so­wa­ne­go mode­lo­wa­nia nume­rycz­ne­go kon­struk­cji.
 • Ana­li­zę i oce­nę efek­tyw­no­ści oraz współ­pra­cy ele­men­tów kon­struk­cji w warun­kach odzwier­cie­dla­ją­cych rze­czy­wi­stą wza­jem­ną inte­rak­cję oraz obsłu­gę ope­ra­to­rów.
 • Oce­nę ergo­no­micz­no­ści nowa­tor­skich i inno­wa­cyj­nych kon­struk­cji.
 • Ana­li­zę i opty­ma­li­za­cję kine­ma­ty­ki maszyn i mecha­ni­zmów w zakre­sie zmniej­sze­nia obcią­żeń dyna­micz­nych i popra­wy wydaj­no­ści.
 • Oce­nę wpły­wu dzia­ła­nia konstrukcji/urządzenia na kine­ma­ty­kę ope­ra­to­ra.
 • Dobór zakre­sów i spo­so­bu pra­cy konstrukcji/urządzenia pod kątem mak­sy­mal­ne­go wyko­rzy­sta­nia poten­cja­łu ope­ra­to­ra oraz obni­że­nia m.in. efek­tu zmę­cze­nia
 • Wir­tu­al­ne testy dzia­ła­nia urzą­dze­nia z udzia­łem ope­ra­to­ra w warun­kach odwzo­ro­wu­ją­cych rze­czy­wi­ste sce­na­riu­sze i sce­ne­rie dzia­ła­nia (m.in. poprzez wyko­rzy­sta­nie sys­te­mów VR)

Wery­fi­ka­cja wła­ści­wo­ści mecha­nicz­nych mate­ria­łów i wytwo­rzo­nych ele­men­tów w sze­ro­kim zakre­sie tem­pe­ra­tu­ry pra­cy oraz obcią­że­nia i szyb­ko­ści odkształ­ca­nia, w tym usłu­gi eks­perc­kie obej­mu­ją­ce:

 • Bada­nia sta­tycz­ne i dyna­micz­ne wła­ści­wo­ści zaawan­so­wa­nych mate­ria­łów opra­co­wa­nych w celu zabez­pie­cze­nia potrzeb róż­nych sek­to­rów prze­my­słu.
 • Wyzna­cza­nie wytrzy­ma­ło­ści zmę­cze­nio­wej zaawan­so­wa­nych mate­ria­łów i współ­pra­cu­ją­cych ele­men­tów wyso­ce ener­go­osz­częd­nych, zop­ty­ma­li­zo­wa­nych geo­me­trycz­nie nowa­tor­skich kon­struk­cji.
 • Bada­nia mate­ria­łów w sze­ro­kim zakre­sie szyb­ko­ści odkształ­ceń i w sze­ro­kim zakre­sie tem­pe­ra­tur.
 • Testo­wa­nie i wery­fi­ka­cja popraw­no­ści dzia­ła­nia kon­struk­cji w warun­kach symu­lu­ją­cych warun­ki rze­czy­wi­ste.
 • Okre­śla­nie stop­nia ener­go­chłon­no­ści inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań kon­struk­cyj­nych z zakre­su inży­nie­rii bez­pie­czeń­stwa oraz mecha­ni­ki i mecha­tro­ni­ki.
 • Okre­śla­nie wpły­wu tech­no­lo­gii pro­duk­cji na dokład­ność wyko­na­nia oraz zacho­wa­nie mate­ria­łu w zakre­sie sprę­ży­stym i pla­stycz­nym.
 • Okre­śla­nie wpły­wu spo­so­bu eks­plo­ata­cji na trwa­łość zmę­cze­nio­wą kon­struk­cji.
 • Zaawan­so­wa­ne bada­nia wytrzy­ma­ło­ścio­we i ener­go­chłon­ne mate­ria­łów i struk­tur bali­stycz­nych na potrze­by ryn­ku obron­ne­go.
 • Okre­śla­nie naprę­żeń wła­snych kon­struk­cji po pro­ce­sach tech­no­lo­gicz­nych i po eks­plo­ata­cji.
 • Bada­nia wytrzy­ma­ło­ści zop­ty­ma­li­zo­wa­nych ele­men­tów i frag­men­tów kon­struk­cji pod obcią­że­niem sta­tycz­nym i dyna­micz­nym
 • Bada­nia ergo­no­mii opra­co­wy­wa­nych pro­duk­tów i wery­fi­ka­cja ich dzia­ła­nia pod kątem mak­sy­ma­li­zo­wa­nia wydaj­no­ści i sku­tecz­no­ści ope­ra­to­ra.
 • Okre­śle­nie wpły­wu kon­struk­cji  i zasa­dy dzia­ła­nia kon­struk­cji na pra­cę oso­by wyko­rzy­stu­ją­cej dany sprzęt.
 • Oce­na ochro­ny przed ura­za­mi czło­wie­ka oraz bada­nie wpły­wu ura­zów na reali­za­cję pod­sta­wo­wych dzia­łań.
 • Ana­li­zę jako­ścio­wą oraz ilo­ścio­wą róż­nych form ruchu w zależ­no­ści od wyko­ny­wa­ne­go zada­nia oraz dostęp­ne­go wypo­sa­że­nia.
 • Pomiar sił i momen­tów w sta­wach, któ­re w połą­cze­niu z ana­li­zą ruchu dostar­cza­ją infor­ma­cje potrzeb­ne do oce­ny zdol­no­ści do wyko­ny­wa­nia dane­go zada­nia.
 • Ana­li­zę naci­sków wywie­ra­nych na cia­ło czło­wie­ka, co po zasto­so­wa­niu zależ­no­ści z zakre­su mecha­ni­ki pozwa­la­na na okre­śle­nie obcią­żeń wystę­pu­ją­cych w róż­nych obsza­rach cia­ła.