TEMATYKA NAUKOWO-BADAWCZA

Insty­tut jest jed­nym z wio­dą­cych ośrod­ków nauko­wo-badaw­czych w Pol­sce w nastę­pu­ją­cej tma­ty­ce:

 • mode­lo­wa­nie zaawan­so­wa­nych mate­ria­łów na pozio­mie mikro, mezo i makro;
 • symu­la­cja zło­żo­nych pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych;
 • symu­la­cja zło­żo­nych pro­ce­sów mecha­nicz­nych (pro­ce­sy linio­we, nie­li­nio­we, sta­tycz­ne, dyna­micz­ne, ter­mo­me­cha­nicz­ne, reolo­gicz­ne i in.);
 • ana­li­zy wytrzy­ma­ło­ścio­we MES zło­żo­nych ele­men­tów maszyn, ukła­dów mecha­nicz­nych i kon­struk­cji o dowol­nej geo­me­trii, o prze­zna­cze­niu cywil­nym  i/lub woj­sko­wym, pra­cu­ją­cych w warun­kach stan­dar­do­wych lub eks­tre­mal­nych;
 • ana­li­za ruchu i pomiar sił w ukła­dzie kost­no-sta­wo­wo-mię­śnio­wym, pomiar aktyw­no­ści mię­śni, ana­li­za prze­pły­wu krwi oraz bada­nie ukła­dów i struk­tur wewnętrz­nych; szcze­gól­ną uwa­gą oto­czo­ne są róż­ne­go rodza­ju pato­lo­gie, ich przy­czy­ny, mecha­ni­zmy powsta­wa­nia i roz­wo­ju, a tak­że ana­li­za skut­ków dla całe­go orga­ni­zmu.

Głów­ne obsza­ry badaw­cze Insty­tu­tu to m.in.:

 • nume­rycz­na ana­li­za wytrzy­ma­ło­ścio­wa kon­struk­cji dowol­ne­go typu i jej ele­men­tów;
 • eks­pe­ry­men­tal­na ana­li­za wytrzy­ma­ło­ścio­wa kon­struk­cji dowol­ne­go typu i jej ele­men­tów;
 • nume­rycz­na ana­li­za zagad­nień z sze­ro­ko poję­tej inży­nie­rii bio­me­dycz­nej.

OFERTA WSPÓŁPRACY

Pro­jek­ty nauko­wo-badaw­cze

 • w zakre­sie linio­wej lub nie­li­nio­wej nume­rycz­nej ana­li­zy naprę­żeń i odkształ­ceń dowol­nych kon­struk­cji lub ich ele­men­tów oraz obiek­tów inży­nier­skich pod­da­nych sta­tycz­nym lub dyna­micz­nym obcią­że­niom mecha­nicz­nym, sta­cjo­nar­nym lub nie­sta­cjo­nar­nym obcią­że­niom ciepl­nym oraz zagad­nień zwią­za­nych z prze­wod­nic­twem cie­pła.

Eks­per­ty­zy

 • w zakre­sie ana­li­zy wytrzy­ma­ło­ścio­wej ele­men­tów kon­struk­cji dowol­ne­go typu, w tym rów­nież z wyko­rzy­sta­niem pro­gra­mów meto­dy ele­men­tów skoń­czo­nych.

Kur­sy i szko­le­nia

 • w zakre­sie mode­lo­wa­nia i nume­rycz­nych metod ana­li­zy wytrzy­ma­ło­ścio­wej kon­struk­cji, użyt­ko­wa­nia kom­pu­te­rów PC, w szcze­gól­no­ści opro­gra­mo­wa­nia apli­ka­cyj­ne­go, biu­ro­we­go i inter­ne­to­we­go.

Doradz­two

 • w zakre­sie nume­rycz­nej ana­li­zy wytrzy­ma­ło­ścio­wej kon­struk­cji lub jej ele­men­tów w warun­kach obcią­żeń mecha­nicz­nych lub ciepl­nych.

Wyna­jem labo­ra­to­riów

 • w celu pro­wa­dze­nia kur­sów i szko­leń na bazie wła­snych zaso­bów dydak­tycz­nych (opro­gra­mo­wa­nie i wykła­dow­cy).