UZYSKANE PATENTY ZAGRANICZNE
 1. A rail­way wagon and a mecha­nism for rota­ting and bloc­king a loading flo­or of a rail­way wagon for com­bi­ned trans­por­ta­tion. Patent Euro­pej­ski nr EP2532562 z dnia 28.03.2018 r. Twór­cy: Tade­usz Nie­zgo­da, Wie­sław Kra­soń, Wie­sław Bar­nat, Roman Gie­le­ta, Krzysz­tof Dama­ziak, Kamil Sybil­ski.
 2. A cas­set­te of a flo­ating brid­ge. Patent Euro­pej­ski nr EP2570551 z dnia 28.11.2018 r. Twór­cy: Tade­usz Nie­zgo­da, Wie­sław Kra­soń, Agniesz­ka Dere­woń­ko, Karol Chłus, Arka­diusz Popław­ski.
 3. A ligh­twe­ight bar armor. Patent Izra­el­ski nr IL229452 z dnia 29.12.2017 r. Twór­cy: Tade­usz Nie­zgo­da, Robert Pano­wicz, Kamil Sybil­ski.
 4. Modu­lar flo­ating sys­tem and a method of its manu­fac­tu­re. Patent Euro­pej­ski nr EP2138393 z dnia 02.09.2015 r. Twór­cy: Tade­usz Nie­zgo­da, Wal­de­mar Pak­szys, Micha­ela Pak­szy­so­wa, Wie­sław Kra­soń.
 5. A ligh­twe­ight bar armor. Patent Euro­pej­ski nr EP2715271 z dnia 09.10.2014 r. Twór­cy: Tade­usz Nie­zgo­da, Robert Pano­wicz, Kamil Sybil­ski.
 6. A sec­tio­nal pon­to­on brid­ge. Patent Euro­pej­ski nr EP2251255 z dnia 01.05.2013 r. Twór­cy: Tade­usz Nie­zgo­da, Wie­sław Kra­soń, Agniesz­ka Dere­woń­ko, Paweł Bogusz.
 7. A rail­way wagon with a rota­ta­ble loading flo­or. Patent Euro­pej­ski nr EP2388173 z dnia 27.11.2013 r. Twór­cy: Tade­usz Nie­zgo­da, Wie­sław Bar­nat, Wie­sław Kra­soń, Roman Gie­le­ta, Paweł Dzie­wul­ski, Grze­gorz Sła­wiń­ski.
UZYSKANE PATENTY KRAJOWE
 1. Spo­sób chło­dze­nia wyro­bisk. Patent kra­jo­wy z dnia 19.09.2019 r. Twór­cy: Tade­usz Nie­zgo­da, Danu­ta Mie­dziń­ska.
 2. Zawór regu­lu­ją­cy prze­pływ czyn­ni­ka szcze­li­nu­ją­ce­go. Patent kra­jo­wy nr 233118 z dnia 15.03.2019 r. Twór­cy: Tade­usz Nie­zgo­da, Danu­ta Mie­dziń­ska, Roman Gie­le­ta, Michał Kwiet­niew­ski.
 3. Nakład­ka na fote­le pojaz­dów komu­ni­ka­cji zbio­ro­wej. Patent kra­jo­wy nr 232622 z dnia 15.03.2019 r. Twór­cy: Tade­usz Nie­zgo­da, Paweł Dzie­wul­ski, Grze­gorz Sła­wiń­ski, Piotr Kędzier­ski.
 4. Panel ener­go­chłon­ny na barie­ry dro­go­we. Patent kra­jo­wy nr 231650 z dnia 03.12.2018 r. Twór­cy: Tade­usz Nie­zgo­da, Wie­sław Bar­nat, Paweł Dzie­wul­ski, Grze­gorz Sła­wiń­ski, Piotr Kędzier­ski.
 5. Nakład­ka na pro­wad­ni­cę barie­ry ochron­nej na łuku dro­gi. Patent kra­jo­wy nr 231119 z dnia 17.09.2018 r. Twór­cy: Tade­usz Nie­zgo­da, Marian Klasz­tor­ny, Daniel Nycz, Roman Roma­now­ski, Dariusz Rud­nik, Karol Zie­lon­ka.
 6. Spo­sób wytwa­rza­nia jed­no­ele­men­to­wej kład­ki kom­po­zy­to­wej. Patent kra­jo­wy nr 230477 z dnia 15.06.2018 r. Twór­cy: Jacek Chró­ście­lew­ski, Miko­łaj Miś­kie­wicz, Krzysz­tof Wil­de, Pyrzow­ski Łukasz, Mag­da­le­na Ruc­ka, Woj­ciech Wit­kow­ski, Karol Dasz­kie­wicz, Bar­tosz Sob­czyk, Roma­ni­ka Okra­szew­ska, Alek­san­dra Mariak, Jacek Lacho­wicz, Bła­żej Meronk, Sta­ni­sław Burzyń­ski, Tomasz Ferenc, Rafał Kędra, Agniesz­ka Sabik, Beata Zima, Marian Klasz­tor­ny, Roman Roma­now­ski, Rado­sław Roma­now­ski, Ire­ne­usz Pier­wo­ła-Gór­ski.
 7. Balon angio­pla­stycz­ny o zre­du­ko­wa­nej śred­ni­cy czę­ści prok­sy­mal­nej. Patent kra­jo­wy nr 229526 z dnia 19.03.2018 r. Twór­cy: Jerzy Mała­chow­ski, Piotr Kwiat­kow­ski, Jakub Buka­ła.
 8. Mecha­nizm wzno­szą­cy masz­tu tur­bi­ny wia­tro­wej małej mocy. Patent kra­jo­wy nr 228080 z dnia 25.09.2017 r. Twór­cy: Jerzy Mała­chow­ski, Krzysz­tof Dama­ziak, Tomasz Sza­frań­ski.
 9. Zaczep fote­li­ka bez­pie­czeń­stwa. Patent kra­jo­wy nr 226361 z dnia 24.01.2017 r. Twór­cy: Paweł Bara­now­ski, Krzysz­tof Dama­ziak, Jerzy Mała­chow­ski, Łukasz Mazur­kie­wicz, Artur Muszyń­ski, Kamil Sybil­ski.
 10. Sys­tem obro­ny aktyw­nej. Patent kra­jo­wy nr 225266 z dnia 05.10.2016 r. Twór­cy: Zyg­munt Mier­czyk, Adam Kawa­lec, Tade­usz Nie­zgo­da, Bro­ni­sław Stec, Rado­sław Trę­biń­ski, Zbi­gniew Lecie­jew­ski, Andrzej Gaw­li­kow­ski, Piotr Kny­sak, Prze­my­sław Kupi­du­ra, Andrzej Mło­dzian­ko, Roman Ostrow­ski, Robert Pano­wicz, Adam Rut­kow­ski, Zbi­gniew Sur­ma, Wal­de­mar Susek, Jacek Woj­ta­now­ski, Piotr Kędzier­ski.
 11. Balon angio­pla­stycz­ny o zre­du­ko­wa­nej śred­ni­cy czę­ści prok­sy­mal­nej z posze­rze­niem w czę­ści środ­ko­wej. Patent kra­jo­wy nr 225061 z dnia 15.09.2016 r. Twór­cy: Jerzy Mała­chow­ski, Piotr Kwiat­kow­ski, Jakub Buka­ła.
 12. Balon angio­pla­stycz­ny o zwięk­szo­nej śred­ni­cy czę­ści środ­ko­wej wzglę­dem czę­ści prok­sy­mal­nej i dystal­nej. Patent kra­jo­wy nr 225420 z dnia 15.09.2016 r. Twór­cy: Jerzy Mała­chow­ski, Piotr Kwiat­kow­ski, Jakub Buka­ła.
 13. Sys­tem obro­ny aktyw­nej. Patent kra­jo­wy nr 224971 z dnia 02.08.2016 r. Twór­ca: Robert Pano­wicz.
 14. Spo­sób neu­tra­li­za­cji poci­sku prze­ciw­pan­cer­ne­go i układ anty­po­ci­sku. Patent kra­jo­wy nr 224557 z dnia 09.06.2016 r. Twór­cy: Zyg­munt Mier­czyk, Tade­usz Nie­zgo­da, Adam Kawa­lec, Robert Pano­wicz, Adam Rut­kow­ski.
 15. Osło­na anty­wy­bu­cho­wa kom­po­zy­to­wo-pia­no­wa do ochro­ny słu­pów obiek­tów publicz­nych. Patent kra­jo­wy nr 224102 z dnia 04.04.2016 r. Twór­cy: Marian Klasz­tor­ny, Jerzy Mała­chow­ski, Tomasz Łody­gow­ski, Łukasz Mazur­kie­wicz, Tade­usz Nie­zgo­da, Piotr Sie­lic­ki.
 16. Spo­sób przy­go­to­wa­nia zbior­ni­ka geo­ter­mal­ne­go. Patent kra­jo­wy nr 223891 z dnia 02.03.2016 r. Twór­cy: Zyg­munt Mier­czyk, Tade­usz Nie­zgo­da, Grze­gorz Sła­wiń­ski, Piotr Kędzier­ski, Danu­ta Mie­dziń­ska.
 17. Kase­ta mostu pły­wa­ją­ce­go. Patent kra­jo­wy nr 223689 z dnia 05.02.2016 r. Twór­cy: Tade­usz Nie­zgo­da, Wie­sław Kra­soń, Agniesz­ka Dere­woń­ko, Karol Chłus, Arka­diusz Popław­ski.
 18. Skła­da­ny sto­jak kuli lub laski orto­pe­dycz­nej. Patent kra­jo­wy nr 222664 z dnia 21.10.2015 r. Twór­cy: Tade­usz Nie­zgo­da, Seba­stian Sta­ni­sła­wek, Piotr Kędzier­ski.
 19. Spo­sób sprzę­żo­ne­go wydo­by­cia węglo­wo­do­rów gazo­wych i maga­zy­no­wa­nia CO2 w odwier­tach pozio­mych. Patent kra­jo­wy nr 222247 z dnia 22.09.2015 r. Twór­cy: Tade­usz Nie­zgo­da, Danu­ta Mie­dziń­ska, Roman Gie­le­ta, Grze­gorz Sła­wiń­ski, Agniesz­ka Dere­woń­ko, Andrzej Mor­ka.
 20. Maszy­na wytrzy­ma­ło­ścio­wa do badań uda­ro­wych. Patent kra­jo­wy nr 221525 z dnia 17.06.2015 r. Twór­cy: Roman Gie­le­ta, Tade­usz Nie­zgo­da, Sta­ni­sław Ochel­ski, Paweł Bogusz, Marian Klasz­tor­ny, Andrzej Kicz­ko.
 21. Ener­go­chłon­ny panel den­ny. Patent kra­jo­wy nr 219799 z dnia 05.11.2014 r. Twór­cy: Wie­sław Bar­nat, Tade­usz Nie­zgo­da, Robert Pano­wicz, Roman Gie­le­ta.
 22. Mecha­nizm obro­tu i blo­ko­wa­nia plat­for­my nad­wo­zia wago­nu kole­jo­we­go do trans­por­tu kom­bi­no­wa­ne­go. Patent kra­jo­wy nr 219643 z dnia 12.09.2014 r. Twór­cy: Tade­usz Nie­zgo­da, Wie­sław Kra­soń, Wie­sław Bar­nat, Roman Gie­le­ta, Krzysz­tof Dama­ziak, Kamil Sybil­ski.
 23. Osło­na kom­po­zy­to­wo-pia­no­wa do ochron­ny załóg pojaz­dów lek­ko opan­ce­rzo­nych. Patent kra­jo­wy nr 217196 z dnia 26.11.2013 r. Twór­cy: Marian Klasz­tor­ny, Tade­usz Nie­zgo­da, Paweł Goto­wic­ki, Rober Pano­wicz, Wie­sław Bar­nat.
 24. Lek­ki pan­cerz prę­to­wy. Patent kra­jo­wy nr 217168 z dnia 13.11.2013 r. Twór­cy: Tade­usz Nie­zgo­da, Robert Pano­wicz, Kamil Sybil­ski.
 25. Wie­lo­funk­cyj­na osło­na bali­stycz­na. Patent kra­jo­wy nr 216117 z dnia 10.07.2013 r. Twór­cy: Tade­usz Nie­zgo­da, Agniesz­ka Dere­woń­ko, Grze­gorz Sła­wiń­ski.
 26. Wagon kole­jo­wy z obro­to­wą plat­for­mą ładun­ko­wą. Patent kra­jo­wy nr 216416 z dnia 02.08.2013 r. Twór­cy: Tade­usz Nie­zgo­da, Wie­sław Bar­nat, Wie­sław Kra­soń, Roman Gie­le­ta, Paweł Dzie­wul­ski, Grze­gorz Sła­wiń­ski.
 27. Modu­ło­wy pły­wa­ją­cy sys­tem prze­pra­wo­wy. Patent kra­jo­wy nr 215842 z dnia 26.08.2013 r. Twór­cy: Tade­usz Nie­zgo­da, Wal­de­mar Pak­szys, Micha­ela Pak­szy­so­wa, Wie­sław Kra­soń.
 28. Prze­no­śne sta­no­wi­sko poli­go­no­we do prób wybu­cho­wych. Patent kra­jo­wy nr 217044 z dnia 05.11.2013 r. Twór­cy: Marian Klasz­tor­ny, Tade­usz Nie­zgo­da, Paweł Goto­wic­ki, Roman Gie­le­ta, Wie­sław Bar­nat, Rober Pano­wicz, Andrzej Mor­ka.
UZYSKANE PRAWO OCHRONNE NA WZÓR UŻYTKOWY
 1. Pod­po­ra sys­te­mu mocu­ją­ce­go fote­lik bez­pie­czeń­stwa. Wzór użyt­ko­wy nr 070044 z dnia 14.02.2018 r. Twór­cy: Paweł Bara­now­ski, Krzysz­tof Dama­ziak, Jerzy Mała­chow­ski, Łukasz Mazur­kie­wicz, Artur Muszyń­ski, Kamil Sybil­ski.
 2. Prze­ciw­wy­bu­cho­wy panel ochron­ny. Wzór użyt­ko­wy nr 070249 z dnia 19.04.2018 r. Twór­cy: Woj­ciech Błasz­czyk, Mar­cin Strusz­czyk, Doro­ta Zie­liń­ska, Iwo­na Kuciń­ska-Król, Lon­gi­na Madej-Kieł­bik, Tade­usz Nie­zgo­da, Grze­gorz Sła­wiń­ski, Paweł Bogusz, Marek Świer­czew­ski, Roman Pie­trzak, Paweł Syku­ła, Łukasz Syku­ła.
 3. Prze­ciw­wy­bu­cho­wy panel ochron­ny. Wzór użyt­ko­wy nr 070250 z dnia 20.04.2018r. r. Twór­cy: Woj­ciech Błasz­czyk, Mar­cin Strusz­czyk, Doro­ta Zie­liń­ska, Iwo­na Kuciń­ska-Król, Lon­gi­na Madej-Kieł­bik, Tade­usz Nie­zgo­da, Grze­gorz Sła­wiń­ski, Paweł Bogusz, Marek Świer­czew­ski, Roman Pie­trzak, Paweł Syku­ła, Łukasz Syku­ła.
 4. Prze­ciw­wy­bu­cho­wy panel ochron­ny. Wzór użyt­ko­wy nr 070248 z dnia 24.04.2018 r. Twór­cy: Woj­ciech Błasz­czyk, Mar­cin Strusz­czyk, Doro­ta Zie­liń­ska, Iwo­na Kuciń­ska-Król, Lon­gi­na Madej-Kieł­bik, Tade­usz Nie­zgo­da, Grze­gorz Sła­wiń­ski, Paweł Bogusz, Marek Świer­czew­ski, Roman Pie­trzak, Paweł Syku­ła, Łukasz Syku­ła.
 5. Wie­lo­czło­no­we urzą­dze­nie pene­tru­ją­ce do wyko­ny­wa­nia odwier­tów o małej śred­ni­cy. Wzór użyt­ko­wy nr 068798 z dnia 25.04.2016 r. Twór­cy: Tade­usz Nie­zgo­da, Roman Gie­le­ta, Grze­gorz Sła­wiń­ski, Paweł Bogusz, Piotr Goto­wic­ki, Andrzej Kicz­ko, Danu­ta Mie­dziń­ska, Tomasz Kuce­ra.
 6. Pan­cerz prę­to­wy o małej masie efek­tyw­nej. Wzór użyt­ko­wy nr 067112 z dnia 03.09.2013 r. Twór­cy: Tade­usz Nie­zgo­da, Robert Pano­wicz, Kamil Sybil­ski, Wie­sław Bar­nat.
ZGŁOSZENIE PATENTOWE MIĘDZYNARODOWE
 1. A ligh­twe­ight bar armor. Zgło­sze­nie paten­to­we zagra­nicz­ne (Indie) nr IN10082/DELNP/2013 z dnia 25.11.2013 r. Twór­cy: Tade­usz Nie­zgo­da, Robert Pano­wicz, Kamil Sybil­ski.
 2. An acti­ve pro­tec­tion sys­tem. Zgło­sze­nie paten­to­we euro­pej­skie nr 1 z dnia 06.05.2015 r. Twór­cy: Zyg­munt Mier­czyk, Adam Kawa­lec, Tade­usz Nie­zgo­da, Bro­ni­sław Stec, Rado­sław Trę­biń­ski, Zbi­gniew Lecie­jew­ski, Andrzej Gaw­li­kow­ski, Piotr Kny­sak, Prze­my­sław Kupi­du­ra, Andrzej Mło­dzian­ko, Roman Ostrow­ski, Robert Pano­wicz, Adam Rut­kow­ski, Zbi­gniew Sur­ma, Wal­de­mar Susek, Jacek Woj­ta­now­ski, Piotr Kędzier­ski.
KRAJOWE ZGŁOSZENIE PATENTOWE
 1. Narzę­dzie do bada­nia odsprę­ży­no­wa­nia blach i spo­sób bada­nia odsprę­ży­no­wa­nia blach. Zgło­sze­nie paten­to­we kra­jo­we nr 427421 z dnia 16.10.2018 r. Twór­cy: Piotr Kędzier­ski, Arka­diusz Popław­ski.
 2. Napi­nacz cię­gien. Zgło­sze­nie paten­to­we kra­jo­we nr 428508 z dnia 08.01.2019 r. Twór­cy: Michał Kwiet­niew­ski, Zdzi­sław Bog­da­no­wicz.
 3. Podusz­ka zde­rze­nio­wa. Zgło­sze­nie paten­to­we kra­jo­we nr 428695 z dnia 28.01.2019 r. Twór­cy: Paweł Dzie­wul­ski, Piotr Kędzier­ski.
 4. Zestaw dro­go­wy zwłasz­cza do trans­por­tu kaset mostu pły­wa­ją­ce­go. Zgło­sze­nie paten­to­we kra­jo­we nr 429781 z dnia 29.04.2019 r. Twór­cy: Wie­sław Kra­soń, Piotr Kędzier­ski.