Wkrót­ce wię­cej infor­ma­cji…

• infor­ma­cję o dofi­nan­so­wa­niu ze środ­ków budże­tu pań­stwa lub pań­stwo­we­go fun­du­szu celo­we­go;
• nazwę pro­gra­mu lub fun­du­szu;
• nazwę pro­jek­tu;
• war­tość dofi­nan­so­wa­nia;
• cał­ko­wi­ty koszt inwe­sty­cji;
• krót­ki opis pro­jek­tu.