WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Flo­ri­da Sta­te Uni­ver­si­ty Col­le­ge of Engi­ne­ering w USA

 • ana­li­za dyna­micz­na ele­men­tów kon­struk­cyj­nych
 • pod katem ich ener­go­chłon­no­ści

India­na Sta­te Uni­ver­si­ty w USA

 • symu­la­cja pra­cy kon­struk­cji ruro­cią­go­wych

Insty­tut Lot­nic­twa w War­sza­wie

 • mode­lo­wa­nie pra­cy ele­men­tów sil­ni­ka odrzu­to­we­go, pra­cy pod­wo­zia lot­ni­cze­go oraz połą­czeń nito­wych

Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska, Wydział Inży­nie­rii Pro­duk­cji

 • bada­nie połą­czeń kle­jo­wych w ele­men­tach kom­po­zy­to­wych
 • bada­nie nume­rycz­ne dyna­mi­ki ukła­du lufa – pocisk

Insty­tut Tech­nicz­ny Wojsk Lot­ni­czych w War­sza­wie

 • mode­lo­wa­nie pra­cy łopa­ty śmi­głow­ca i wyzna­cza­nie wpły­wu sta­nów lokal­nych na pra­cę dźwi­ga­ra skrzy­dło­we­go i kadłu­bo­we­go

MSC​.Softwa​re

 • wdra­ża­nie nowych sys­te­mów obli­czeń nume­rycz­nych do symu­la­cji kom­pu­te­ro­wej pra­cy kon­struk­cji

Insty­tut Tech­no­lo­gii Mate­ria­łów Elek­tro­nicz­nych w War­sza­wie

 • symu­la­cje kom­pu­te­ro­we w dzie­dzi­nie inży­nie­rii mate­ria­łów cera­micz­nych

Poli­tech­ni­ka Łódz­ka, Wydział Mecha­nicz­ny

 • bada­nie połą­czeń nito­wych

Fir­ma BALTON Sp. z o.o.

 • bada­nie nume­rycz­ne sten­tów kar­dio­chi­rur­gicz­nych

Insty­tut bie­rze udział w reali­za­cji nastę­pu­ją­cych pro­jek­tów mię­dzy­na­ro­do­wych:

 • Pro­jekt mię­dzy­na­ro­do­wy w ramach ini­cja­ty­wy EUREKA Popra­wa Trwa­ło­ści Zmę­cze­nio­wej Połą­czeń Nito­wa­nych Sto­so­wa­nych w Kon­struk­cjach Lot­ni­czych;
  Koor­dy­na­tor: Insty­tut Lot­nic­twa w War­sza­wie,
  Part­ne­rzy: Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza w Kra­ko­wie, Uni­wer­sy­tet Tech­nicz­no-Przy­rod­ni­czy w Byd­gosz­czy, Pol­skie Zakła­dy Lot­ni­cze w Miel­cu, Stres­stech Oy w Fin­lan­dii, Evek­tor w Repu­bli­ce Cze­skiej;
 • Pro­jekt ALCAS (Advan­ced Low Cost Air­craft Struc­tu­res) będą­cy czę­ścią 6. Pro­gra­mu Badaw­cze­go Unii Euro­pej­skiej.
  W pro­jek­cie tym bio­rą udział mię­dzy inny­mi takie fir­my jak AIRBUS, Des­sault Avia­tion, CASA, SAAB, Bom­bar­dier oraz wie­le euro­pej­skich uczel­ni, m.in. Uni­ver­si­dad Poli­tec­ni­ca de Madrid (Hisz­pa­nia), Cran­field Uni­ver­si­ty (Wiel­ka Bry­ta­nia), Swan­sea Uni­ver­si­ty (Wiel­ka Bry­ta­nia), Delft Uni­ver­si­ty of Tech­no­lo­gy (Holan­dia), Hel­sin­ki Uni­ver­si­ty of Tech­no­lo­gy (Fin­lan­dia), Riga Tech­ni­cal Uni­ver­si­ty (Łotwa), Uni­ver­si­ty of Patras (Gre­cja);
 • Pro­jekt z NATO Pro­gram­me Secu­ri­ty Thro­ugh Scien­ce “Deve­lop­ment Methods for Impro­ve­ment of Oil and Gas Pipe­li­ne Secu­ri­ty and Defen­se Aga­inst Ter­ro­rism”;
  Współ­pra­cow­ni­cy: India­na Sta­te Uni­ver­si­ty, USA, Uni­ver­si­ty of Has­san-II Aïn Chock, Maro­ko.