» » Innowacyjny mikropojazd LEONARDO powstanie w ramach programu Horyzont 2020

Innowacyjny mikropojazd LEONARDO powstanie w ramach programu Horyzont 2020

wpis w: Aktualności | 0

 

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, jako czło­nek mię­dzy­na­ro­do­we­go kon­sor­cjum nauko­wo-badaw­cze­go, uzy­ska­ła grant w kon­kur­sie pro­gra­mu Hory­zont 2020. Uczel­nia otrzy­ma 191 tys. euro dofi­nan­so­wa­nia na zapro­jek­to­wa­nie pro­to­ty­pu inno­wa­cyj­ne­go pojaz­du do trans­por­tu oso­bi­ste­go. Pra­ce będą reali­zo­wa­ne w Insty­tu­cie Mecha­ni­ki i Inży­nie­rii Obli­cze­nio­wej Wydzia­łu Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej WAT.

Elek­trycz­ny mikro­po­jazd do trans­por­tu oso­bi­ste­go zosta­nie zapro­jek­to­wa­ny, wyko­na­ny i prze­te­sto­wa­ny w ramach pro­jek­tu pt. „Mikro­po­jazd dla auto­no­micz­nej i współ­dzie­lo­nej mobil­no­ści – LEONARDO”.

„Nowy mikro­po­jazd będzie się wyróż­niać kom­pak­to­wą budo­wą z moż­li­wo­ścią szyb­kie­go skła­da­nia i roz­kła­da­nia, inte­li­gent­ną kom­pi­la­cją cech sku­te­ra i jed­no­ko­łow­ca (mono­whe­el), niską masą i inno­wa­cyj­nym sys­te­mem zasi­la­nia elek­trycz­ne­go umoż­li­wia­ją­cym dzia­ła­nie w try­bie auto­no­micz­nym lub w nowa­tor­skim try­bie współ­dzie­le­nia bate­rii” – tłu­ma­czy dr inż. Krzysz­tof Dama­ziak z Wydzia­łu Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej WAT. Pro­jekt zakła­da opra­co­wa­nie kil­ku­dzie­się­ciu pojaz­dów, któ­re zosta­ną prze­te­sto­wa­ne przez gru­py wolon­ta­riu­szy w Rzy­mie i w Eliat, w warun­kach rze­czy­wi­ste­go ruchu miej­skie­go.

Inży­nie­ro­wie z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej są odpo­wie­dzial­ni za opra­co­wa­nie pro­jek­tu mecha­nicz­ne­go mikro­po­jaz­du i wyko­na­nie nie­zbęd­nych symu­la­cji nume­rycz­nych. Będą też aktyw­nie uczest­ni­czyć w budo­wie pro­to­ty­pu i jego opty­ma­li­za­cji. „Uni­ka­to­wy sys­tem ste­ro­wa­nia i obsłu­gi urzą­dze­nia spra­wia, że przy two­rze­niu nowe­go pojaz­du swo­je siły muszą połą­czyć mecha­ni­cy, elek­tro­ni­cy, infor­ma­ty­cy i mecha­tro­ni­cy. Beta­mo­tor – pro­du­cent moto­cy­kli z pra­wie 100 let­nia tra­dy­cją – zaj­mie się nato­miast pro­duk­cją pro­to­ty­pów i komer­cja­li­za­cją efek­tów prac B+R” – doda­je dr inż. Dama­ziak.

Kon­sor­cjan­ci są prze­ko­na­ni, że uni­ka­to­wy sys­tem współ­dzie­le­nia bate­rii, któ­re­go pod­sta­wą są sta­cje łado­wa­nia roz­miesz­czo­ne w róż­nych punk­tach mia­sta, umoż­li­wia­ją­cy wymia­nę roz­ła­do­wa­nej bate­rii na nową (a nie „wymia­nę” całe­go pojaz­du, jak to ma miej­sce w obec­nie sto­so­wa­nych sys­te­mach współ­dzie­lo­ne­go trans­por­tu), prze­ło­ży się na spo­pu­la­ry­zo­wa­nie nowe­go środ­ka trans­por­tu. „Cechy użyt­ko­we i nie­zwy­kle intu­icyj­ny spo­sób ste­ro­wa­nia na pew­no przy­czy­nią się do osią­gnię­cia przez mikro­po­jazd suk­ce­su ryn­ko­we­go” – zapo­wia­da pra­cow­nik Wydzia­łu Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej WAT.

Pro­jekt będzie reali­zo­wa­ny przez mię­dzy­na­ro­do­we kon­sor­cjum, któ­re­go lide­rem jest Uni­ver­si­ta Degli Stu­di di Firen­ze (Wło­chy). W skład kon­sor­cjum wcho­dzą rów­nież: Ver­kehr­sun­fal­l­for­schung an der tu Dres­den GmBH (Niem­cy), Beta­mo­tor Spa (Wło­chy), UNe​ed​.IT Srl (Wło­chy), Muni­ci­pa­li­ta’ di Roma (Wło­chy), Eilat Muni­ci­pa­li­ty (Izra­el), Fun­da­cion TEKNIKER (Hisz­pa­nia) oraz Ant­pro­ject TVIP SL (Hisz­pa­nia).

Bada­nia nauko­we roz­pocz­ną się w mar­cu 2021 r. i będą reali­zo­wa­ne przez okres 36 mie­się­cy. Cał­ko­wi­ty budżet pro­jek­tu wyno­si 2 189 091,25 euro, a dofi­nan­so­wa­nie z unij­nych środ­ków to 1 923 655,76 euro. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na na reali­za­cję prac otrzy­ma 191 000,00 euro.

Źró­dło: www​.wat​.edu​.pl
Tekst: Ewa Jan­kie­wicz – rzecz­nik pra­so­wy WAT