» » Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej została przekształcona w Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej

Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej została przekształcona w Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej

wpis w: Aktualności | 0

Z dniem 1 wrze­śnia 2019 roku, decy­zją Rek­to­ra-Komen­dan­ta gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­usza Szczur­ka, Kate­dra Mecha­ni­ki i Infor­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej zosta­ła prze­kształ­co­na w Insty­tut Mecha­ni­ki i Inży­nie­rii Obli­cze­nio­wej.

W ramach Insty­tu­tu powsta­ły nowe jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­ne – zakła­dy: Zakład Inży­nie­rii Obli­cze­nio­wej i Bio­me­dycz­nej, Zakład Mecha­ni­ki i Kon­struk­cji Spe­cjal­nych oraz Zakład Wytrzy­ma­ło­ści Mate­ria­łów i Badań Eks­pe­ry­men­tal­nych.