» » Konkurs MON i Uczelni wojskowych na opracowanie i realizację projektu (BSP) oraz (BSM)

Konkurs MON i Uczelni wojskowych na opracowanie i realizację projektu (BSP) oraz (BSM)

wpis w: Aktualności | 0

Mini­ster­stwo Obro­ny Naro­do­wej wspól­nie z woj­sko­wy­mi uczel­nia­mi wyż­szy­mi – Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną, Aka­de­mią Mary­nar­ki Wojen­nej, Lot­ni­czą Aka­de­mią Woj­sko­wą oraz Aka­de­mią Wojsk Lądo­wych– orga­ni­zu­ją kon­kurs na opra­co­wa­nie i reali­za­cję pro­jek­tu bez­za­ło­go­we­go sys­te­mu powietrz­ne­go (BSP) oraz bez­za­ło­go­we­go sys­te­mu mor­skie­go (BSM) na potrze­by Woj­ska Pol­skie­go.

Kon­kurs skie­ro­wa­ny jest do pod­cho­rą­żych i cywil­nych stu­den­tów oraz dok­to­ran­tów uczel­ni woj­sko­wych. War­tość nagro­dy głów­nej w obu kate­go­riach – bez­za­ło­go­we­go sys­te­mu powietrz­ne­go i bez­za­ło­go­we­go sys­te­mu mor­skie­go wyno­si po 50 tys. zł.

Ogło­szo­ny kon­kurs ma na celu przede wszyst­kim opra­co­wa­nie i reali­za­cję pro­jek­tów bez­za­ło­go­wych sys­te­mów, a tak­że wspie­ra­nie, i roz­wój poten­cja­łu badaw­cze­go. Jed­nym z pozo­sta­łych celów jest zwięk­sze­nie zain­te­re­so­wa­nia stu­den­tów i dok­to­ran­tów uczel­ni woj­sko­wych w poszu­ki­wa­niu inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań na rzecz bez­pie­czeń­stwa i obron­no­ści pań­stwa.
Pro­jek­ty BSP/BSM będą oce­nia­ne pod kątem moż­li­wo­ści śle­dze­nia i roz­po­zna­nia celu, moż­li­wo­ści bojo­wych, moż­li­wo­ści moni­to­rin­gu tere­nu oraz moż­li­wo­ści okre­ślo­nych pomia­rów, np. pozio­mu zanie­czysz­cze­nia.

Roz­strzy­gnię­cie  kon­kur­su, któ­ry skła­da się z II eta­pów nastą­pi 8 czerw­ca 2021 roku (I etap do 31.01.2021 r., II etap 14.02.2021 r.).

***
Jed­nym z prio­ry­te­tów Mariu­sza Błasz­cza­ka, mini­stra obro­ny naro­do­wej jest więk­sze wyko­rzy­sta­nie poten­cja­łu pol­skich naukow­ców na rzecz Woj­ska Pol­skie­go i pol­skie­go prze­my­słu obron­ne­go. W Mini­ster­stwie Obro­ny Naro­do­wej trwa­ją pra­ce nad doku­men­tem okre­śla­ją­cym cele i kie­run­ki badań nauko­wych na potrze­by obron­no­ści pań­stwa w per­spek­ty­wie 15-let­niej. Doku­ment prze­wi­dy­wać ma wyko­rzy­sta­nie poten­cja­łu nie tyl­ko resor­tu obro­ny naro­do­wej, ale rów­nież pol­skich naukow­ców, kra­jo­wych pod­mio­tów nauko­wo-badaw­czych, klu­czo­wych dla opra­co­wa­nia tech­no­lo­gii na potrze­by Woj­ska Pol­skie­go.

W 2020 roku szef MON powo­łał Depar­ta­ment Inno­wa­cji, któ­re­go jed­nym z zadań jest ini­cjo­wa­nie i two­rze­nie mecha­ni­zmów wspar­cia poli­ty­ki inno­wa­cyj­no­ści w śro­do­wi­sku nauko­wo-badaw­czym resor­tu, w tym orga­ni­za­cja kon­kur­sów mają­cych na celu wspar­cie dzia­łal­no­ści nauko­wo-badaw­czej.

Link do stro­ny MON z regu­la­mi­nem kon­kur­su:

https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​o​b​r​o​n​a​-​n​a​r​o​d​o​w​a​/​w​o​j​s​k​o​w​y​-​s​t​u​d​e​n​c​i​-​s​t​w​o​r​z​a​-​n​o​w​e​-​d​r​ony

LINK do stro­ny załącz­ni­ka­mi:

https://​karie​ra​.wat​.edu​.pl/​k​o​n​k​u​r​s​-​m​on/

Źró­dło: www​.wat​.edu​.pl