DYREKTOR INSTYTUTU

dr inż. Grze­gorz Sła­wiń­ski

budy­nek 62 pokój 22
tel. +48 261 837 152
e‑mail grzegorz.​slawinski@​wat.​edu.​pl

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU
ds. techniczno-ekonomicznych

mgr inż. Tomasz Kuce­ra

budy­nek 62 pokój 21
tel. +48 261 839 461
e‑mail tomasz.​kucera@​wat.​edu.​pl

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU
ds. kształcenia

dr hab. inż. Wie­sław Kra­soń, prof. WAT

budy­nek 34a pokój 2.3
tel. +48 261 839 654
e‑mail wieslaw.​krason@​wat.​edu.​pl

SEKRETARIAT INSTYTUTU

Marze­na Kurze­la

budy­nek 62 pokój 22
tel. +48 261 839 849
e‑mail marzena.​kurzela@​wat.​edu.​pl

 

ZAKŁAD MECHANIKI I KONSTRUKCJI SPECJALNYCH

KIEROWNIK ZAKŁADU

ppłk. dr hab. inż. Robert Pano­wicz

budy­nek 34a pokój 1.1
tel. +48 261 837 272
e‑mail robert.​panowicz@​wat.​edu.​pl

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

dr hab. inż. Andrzej Leski, prof. WAT
pro­fe­sor badaw­czo-dydak­tycz­ny
tel. 261 837 096
e‑mail andrzej.​leski@​wat.​edu.​pl

dr hab. Elż­bie­ta Szym­czyk, prof. WAT
pro­fe­sor dydak­tycz­ny
tel. 261 839 039
e‑mail elzbieta.​szymczyk@​wat.​edu.​pl

dr hab. inż. Wie­sław Szym­czyk, prof. WAT
pro­fe­sor dydak­tycz­ny
tel. 261 839 039
e‑mail wieslaw.​szymczyk@​wat.​edu.​pl

dr hab. inż. Wie­sław Kra­soń, prof. WAT
pro­fe­sor badaw­czo-dydak­tycz­ny
Zastęp­ca Dyrek­to­ra ds. kształ­ce­nia
tel. 261 839 654
e‑mail wieslaw.​krason@​wat.​edu.​pl

dr inż. Andrzej Mor­ka
adiunkt badaw­czo-dydak­tycz­ny
tel. 261 837 610
e‑mail andrzej.​morka@​wat.​edu.​pl

ppłk dr hab. inż. Robert Pano­wicz
adiunkt badaw­czo-dydak­tycz­ny
Kie­row­nik Zakła­du
tel. 261 837 272

e‑mail robert.​panowicz@​wat.​edu.​pl

dr inż. Grze­gorz Sła­wiń­ski
adiunkt badaw­czo-dydak­tycz­ny
Dyrek­tor Insty­tu­tu
tel. 261 837 152
e‑mail grzegorz.​slawinski@​wat.​edu.​pl

dr inż. Marek Świer­czew­ski
adiunkt dydak­tycz­ny
tel. 261 837 818
e‑mail marek.​swierczewski@​wat.​edu.​pl

dr inż. Michał Stan­kie­wicz
adiunkt dydak­tycz­ny
tel. 261 839 654
e‑mail michal.​stankiewicz@​wat.​edu.​pl

mgr inż. Piotr Male­sa
asy­stent dydak­tycz­ny
tel. 261 837 818
e‑mail piotr.​malesa@​wat.​edu.​pl

DOKTORANCI

mgr inż. Alek­san­dra Lęgas

mgr inż. Piotr Male­sa

mgr inż. Michał Try­po­lin

ZAKŁAD WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW I BADAŃ EKSPERYMENTALNYCH

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr hab. inż. Danu­ta Mie­dziń­ska, prof. WAT

budy­nek 62 pokój 11
tel. +48 261 837 867
e‑mail danuta.​miedzinska@​wat.​edu.​pl

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

dr hab. inż. Danu­ta Mie­dziń­ska, prof. WAT
pro­fe­sor badaw­czo-dydak­tycz­ny
Kie­row­nik Zakła­du
tel. 261 837 867

e‑mail danuta.​miedzinska@​wat.​edu.​pl

dr inż. Paweł Bogusz
adiunkt dydak­tycz­ny
tel. 261 839 941
e‑mail pawel.​bogusz@​wat.​edu.​pl

dr inż. Agniesz­ka Dere­woń­ko
adiunkt badaw­czo-dydak­tycz­ny
tel. 261 837 906
e‑mail agnieszka.​derewonko@​wat.​edu.​pl

dr inż. Roman Gie­le­ta
adiunkt badaw­czo-dydak­tycz­ny
tel. 261 839 226
e‑mail roman.​gieleta@​wat.​edu.​pl

mjr dr inż. Piotr Kędzier­ski
adiunkt badaw­czo-dydak­tycz­ny
tel. 261 837 610
e‑mail kedzierski.​piotr@​wat.​edu.​pl

dr inż. Jacek Nowak
adiunkt dydak­tycz­ny
tel. 261 837 467
e‑mail jacek.​nowak@​wat.​edu.​pl

dr inż. Arka­diusz Popław­ski
adiunkt badaw­czo-dydak­tycz­ny
tel. 261 837 867
e‑mail arkadiusz.​poplawski@​wat.​edu.​pl

dr inż. Piotr Szur­gott
adiunkt badaw­czo-dydak­tycz­ny
Pro­dzie­kan ds. kształ­ce­nia WIM
tel. 261 839 048

e‑mail piotr.​szurgott@​wat.​edu.​pl

DOKTORANCI

mgr inż. Rado­sław Cie­pie­lew­ski

mgr inż. Michał Kwiet­niew­ski

ZAKŁAD INŻYNIERII OBLICZENIOWEJ I BIOMEDYCZNEJ

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr inż. Kamil Sybil­ski

budy­nek 62 pokój 1
tel. +48 261 839 683
e‑mail kamil.​sybilski@​wat.​edu.​pl

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

prof. dr hab. inż. Jerzy Mała­chow­ski
Dzie­kan WIM
tel. 261 839 140; 261 839 683
e‑mail jerzy.​malachowski@​wat.​edu.​pl

dr inż. Paweł Bara­now­ski
adiunkt badaw­czo-dydak­tycz­ny
tel. 261 837 275
e‑mail pawel.​baranowski@​wat.​edu.​pl

dr inż. Jakub Buka­ła
adiunkt dydak­tycz­ny
tel. 261 839 947
e‑mail jakub.​bukala@​wat.​edu.​pl

dr inż. Krzysz­tof Dama­ziak
adiunkt badaw­czo-dydak­tycz­ny
tel. 261 839 683
e‑mail krzysztof.​damaziak@​wat.​edu.​pl

dr inż. Łukasz Mazur­kie­wicz
adiunkt badaw­czo-dydak­tycz­ny
tel. 261 837 275
e‑mail lukasz.​mazurkiewicz@​wat.​edu.​pl

dr inż. Michał Toma­szew­ski
adiunkt badaw­czo-dydak­tycz­ny
tel. 261 837 275
e‑mail michal.​tomaszewski@​wat.​edu.​pl

dr inż. Seba­stian Sta­ni­sła­wek
adiunkt dydak­tycz­ny
tel. 261 837 610
e‑mail sebastian.​stanislawek@​wat.​edu.​pl

dr inż. Kamil Sybil­ski
adiunkt badaw­czo-dydak­tycz­ny
Kie­row­nik Zakła­du
tel. 261 839 683

e‑mail kamil.​sybilski@​wat.​edu.​pl

mgr inż. Michał Kuce­wicz
asy­stent badaw­czo-dydak­tycz­ny
tel. 261 837 275
e‑mail michal.​kucewicz@​wat.​edu.​pl

DOKTORANCI

mgr inż. Alek­san­dra Dej­ne­ka

mgr inż. Michał Kuce­wicz

mgr inż. Kamil Pie­troń

mgr inż. Alek­san­dra Sza­frań­ska

lek. stom. Seba­stian Wale­rzak

mgr inż. Justy­na Zalew­ska

por. mgr inż. Joan­na Szkut­nik-Rogoż

por. mgr inż. Mate­usz Oszczy­pa­ła

PRACOWNICY
NAUKOWO-TECHNICZNI

mgr inż. Michał Try­po­lin
Kon­struk­tor

mgr inż. Alek­san­dra Dej­ne­ka
Kon­struk­tor

dr inż. Paweł Dzie­wul­ski
Spec. nauko­wo-tech­nicz­ny

dr inż. Mar­cin Kona­rzew­ski
Star­szy kon­struk­tor

mgr inż. Kamil Pie­troń
Kon­struk­tor, dok­to­rant

mgr inż. Justy­na Zalew­ska
Kon­struk­tor

por. mgr inż. Joan­na Szkut­nik-Rogoż
Inży­nier

por. mgr inż. Mate­usz Oszczy­pa­ła
Inży­nier

PRACOWNICY
ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNI

mgr Ewa Dani­łow­ska
St. spec. ds. pro­jek­tów badaw­czych

mgr inż. Tomasz Dołę­ga
Spe­cja­li­sta

mgr inż. Tomasz Kuce­ra
Głów­ny spe­cja­li­sta

Iwo­na Kli­mek
Sam. refe­rent ds. finan­so­wych

Marze­na Kurze­la
Sam. refe­rent admi­ni­stra­cyj­ny

Mar­cin Poznań­ski
St. tech­nik

Mariusz Pro­kop­czyk
Samo­dziel­ny infor­ma­tyk

 

WSPÓŁPRACOWNICY

prof. dr hab. inż. Marian Dac­ko

prof. dr hab. inż. Tade­usz Nie­zgo­da

 

dr inż. Paweł Dyb­cio

dr inż. Jerzy Jachi­mo­wicz

dr Andrzej Kicz­ko

dr inż. Damian Koło­dziej­czyk

dr inż. Krzysz­tof Kosiu­czen­ko

 

mgr inż. Jerzy Bagiń­ski

mgr Anna Kos­sow­ska

mgr inż. Ewe­li­na Małek

mgr inż. Mal­wi­na Trza­ska

 

Zyg­munt Jędrze­jak

Miro­sław Pio­trow­ski