» » Mjr dr inż. Piotr Kędzierski laureatem programu LIDER

Mjr dr inż. Piotr Kędzierski laureatem programu LIDER

wpis w: Aktualności | 0

To już XI edy­cja kon­kur­su Naro­do­we­go Cen­trum Badań i Roz­wo­ju w ramach pro­gra­mu LIDER i kolej­ny lau­re­at z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Mjr dr inż. Piotr Kędzier­ski z Insty­tu­tu Mecha­ni­ki i Inży­nie­rii Obli­cze­nio­wej Wydzia­łu Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej WAT otrzy­mał dofi­nan­so­wa­nie 1 497 875,00 zł na reali­za­cję pro­jek­tu o akro­ni­mie Tube­Ro­Sa (Tubes for Road Safe­ty), w ramach któ­re­go powsta­nie podusz­ka zde­rze­nio­wa nowej gene­ra­cji.

Peł­na nazwa zwy­cię­skie­go pro­jek­tu brzmi: „Tube­Ro­Sa – opra­co­wa­nie inno­wa­cyj­ne­go urzą­dze­nia bez­pie­czeń­stwa ruchu dro­go­we­go bazu­ją­ce­go na wer­ty­kal­nych absor­be­rach ener­gii z wyko­rzy­sta­niem zaawan­so­wa­nych metod symu­la­cji w śro­do­wi­sku wir­tu­al­nym”. W ramach pro­jek­tu powsta­nie podusz­ka zde­rze­nio­wa nowej gene­ra­cji bazu­ją­ca na nie­za­leż­nych pio­no­wych ele­men­tach ener­go­chłon­nych.

Podusz­ki  zde­rze­nio­we to pochła­nia­ją­ce ener­gię punk­to­we urzą­dze­nia bez­pie­czeń­stwa ruchu dro­go­we­go. Mon­to­wa­ne są przed nie­podat­ny­mi prze­szko­da­mi w celu ogra­ni­cze­nia inten­syw­no­ści zde­rze­nia. Naj­czę­ściej sto­su­je się je na roz­ga­łę­zie­niach dróg, przed wjaz­da­mi do tune­li, pod­po­ra­mi wia­duk­tów, słu­pa­mi zna­ków bra­mo­wych, punk­ta­mi pobo­ru opłat oraz czo­ło­wy­mi odcin­ka­mi barier dro­go­wych. Pro­dukt opra­co­wy­wa­ny przez pra­cow­ni­ków Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej jest inno­wa­cyj­ny w sto­sun­ku do wyko­rzy­sty­wa­nych aktu­al­nie podu­szek zde­rze­nio­wych. „Głów­ną jego zale­tą jest niska masa i pro­sta kon­struk­cja wyni­ka­ją­ca mię­dzy inny­mi z bra­ku ramy, wspor­ni­ka tyl­ne­go, ele­men­tów pro­wa­dzą­cych oraz sta­bi­li­zu­ją­cych. Auto­no­micz­ność modu­łów podusz­ki spra­wia, że w przy­pad­ku uszko­dze­nia poje­dyn­cze­go modu­łu ist­nie­je moż­li­wość jego szyb­kiej wymia­ny bez inge­ren­cji w pozo­sta­łą część sys­te­mu” – wyja­śnia lau­re­at kon­kur­su mjr dr inż. Piotr Kędzier­ski.

Pro­jekt Tube­Ro­Sa ma zostać zre­ali­zo­wa­ny w cią­gu 36 mie­się­cy. Jego wdra­ża­nie będzie prze­bie­gać dwu­eta­po­wo. W pierw­szym eta­pie zosta­nie opra­co­wa­na kon­struk­cja podusz­ki zde­rze­nio­wej z wyko­rzy­sta­niem symu­la­cji kom­pu­te­ro­wych. Dru­gi etap to bada­nie pro­to­ty­pów podusz­ki na torze testo­wym z uży­ciem pojaz­dów nor­mo­wych.

Pro­gram Lider skie­ro­wa­ny jest do mło­dych naukow­ców. Jego celem jest posze­rze­nie kom­pe­ten­cji mło­dych uczo­nych w samo­dziel­nym pla­no­wa­niu prac badaw­czych oraz zarzą­dza­niu wła­snym zespo­łem badaw­czym, pod­czas reali­za­cji pro­jek­tów, któ­re mogą być wdro­żo­ne w gospo­dar­ce. W tej edy­cji kon­kur­su do finan­so­wa­nia zakwa­li­fi­ko­wa­no w sumie 60 pro­jek­tów, któ­rych łącz­na kwo­ta wyno­si 84 761 494,30 zł.

Mjr dr inż. Piotr Kędzier­ski jest już kolej­nym lau­re­atem pro­gra­mu Lider z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Dotych­czas bada­nia w ramach tego pro­gra­mu realizowali/realizują: płk dr hab. inż. Jacek Świ­der­ski (lau­re­at edy­cji w 2010 r.), ppłk dr inż. Piotr Nyga (2012), płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak (2013), dr inż. Grze­gorz Biesz­czad (2013), dr inż. Arka­diusz Rubiec (2013), dr inż. Prze­my­sław Zagra­jek (2014), mjr dr inż. Marek Polań­ski (2015) i dr Mar­ta Domań­ska-Michal­ska (2018).

Źró­dło:

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. i gra­fi­ka: Wydział Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej WAT

Infor­ma­cje o XI edy­cji Pro­gra­mu Lider

Lista pro­jek­tów zakwa­li­fi­ko­wa­nych do finan­so­wa­nia w ramach Pro­gra­mu LIDER XI