» » Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Łukasza Szafrańskiego

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Łukasza Szafrańskiego

wpis w: Aktualności | 0

16 wrze­śnia 2019 r. o godz. 11.00 w budyn­ku Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go (bud. nr 62, sala nr 34) odby­ła się publicz­na obro­na roz­pra­wy dok­tor­skiej mgr. inż. Toma­sza Łuka­sza Sza­frań­skie­go, dok­to­ran­ta z Insty­tu­tu Mecha­ni­ki i Inży­nie­rii Obli­cze­nio­wej WME pt. “Nume­rycz­no-eks­pe­ry­men­tal­ne bada­nia kon­struk­cji małej tur­bi­ny wia­tro­wej w aspek­cie jej efek­tyw­no­ści”, w dzie­dzi­nie nauko­wej: “Nauki inży­nie­ryj­no-tech­nicz­ne”, w dys­cy­pli­nie nauko­wej: “Inży­nie­ria Mecha­nicz­na”.

Rada WME 19 grud­nia 2018 r. powo­ła­ła:

  • prof. dr. hab. inż. Jerze­go Mała­chow­skie­go, Dzie­ka­na Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go, na pro­mo­to­ra ww. pra­cy dok­tor­skiej,
  • dr. inż. Krzysz­to­fa Dama­zia­ka na pro­mo­to­ra pomoc­ni­cze­go.

Komi­sja Dok­tor­ska zosta­ła powo­ła­na przez Radę Wydzia­łu na posie­dze­niu 19 czerw­ca 2019 r. w skła­dzie:

  • Prze­wod­ni­czą­ca: dr hab. Elż­bie­ta Szym­czyk, prof. WAT
  • Człon­ko­wie: prof. dr hab. inż. Marian Klasz­tor­ny; prof. dr hab. inż. Sta­ni­sław Konop­ka; dr hab. inż. Andrzej Leski, prof. WAT; dr hab. inż. Dariusz Żar­dec­ki, prof. WAT;  prof. dr hab. inż. Jerzy Mała­chow­ski – pro­mo­tor.

Rada WME 17 lip­ca 2019 r. wyzna­czy­ła recen­zen­tów roz­pra­wy dok­tor­skiej w oso­bach:

  • dr. hab. inż. Ada­ma Dac­ko, prof. Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej,
  • dr. hab. inż. Sła­wo­mi­ra Kciu­ka z Poli­tech­ni­ki Ślą­skiej w Gli­wi­cach.

Rada Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go 17 lip­ca 2019 r. uchwa­li­ła zakre­sy egza­mi­nów dok­tor­skich z:

  1. Dys­cy­pli­ny pod­sta­wo­wej – „Mecha­ni­ka”.
  2. Dys­cy­pli­ny dodat­ko­wej – „Histo­ria”.
  3. Języ­ka obce­go nowo­żyt­ne­go – „Język angiel­ski”.

Komi­sja Dok­tor­ska, po zapo­zna­niu się w dniu 4 wrze­śnia 2019 r. z oce­ną pro­mo­to­ra, recen­zja­mi i pro­to­ko­ła­mi z egza­mi­nów dok­tor­skich, pod­ję­ła uchwa­łę o przy­ję­ciu roz­pra­wy i o jej dopusz­cze­niu do publicz­nej obro­ny. Ogło­sze­nie o obro­nie roze­sła­no do 40 Rad Nauko­wych w zakre­sie dys­cy­pli­ny nauko­wej: “Inży­nie­ria mecha­nicz­na”. Ter­min publicz­nej obro­ny wyzna­czo­no na 16 wrze­śnia 2019 r.

Komi­sja dok­tor­ska zde­cy­do­wa­ła o przy­ję­ciu publicz­nej obro­ny dok­to­ran­ta i posta­wie­niu punk­tu na Radzie Wydzia­łu, któ­ra 25 wrze­śnia 2019 r. nada­ła mgr. inż. Toma­szo­wi Sza­frań­skie­mu sto­pień nauko­wy dok­to­ra nauk tech­nicz­nych w dys­cy­pli­nie “Inży­nie­ria Mecha­nicz­na”.