» » Profesor Elżbieta Szymczyk powołana na rzecznika dyscyplinarnego do spraw nauczycieli akad.

Profesor Elżbieta Szymczyk powołana na rzecznika dyscyplinarnego do spraw nauczycieli akad.

wpis w: Aktualności | 0

 

Decy­zją Rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej nr 7/RKR/2021 z dnia 13. stycz­nia 2021 r. na pod­sta­wie art. 277 ust. 1 i 4 usta­wy z dnia 20 lip­ca 2018 r. — Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 18 ust. 3 pkt 41 Sta­tu­tu WAT, sta­no­wią­ce­go załącz­nik do uchwa­ły nr 16/WAT/2019 Sena­tu WAT z dnia 25 kwiet­nia 2019 r. w spra­wie uchwa­le­nia Sta­tu­tu WAT (tj. obwiesz­cze­nie Rek­to­ra WAT nr 2/WAT/2019 z dnia 9 paź­dzier­ni­ka 2019 r.)

na rzecz­ni­ka dys­cy­pli­nar­ne­go do spraw nauczy­cie­li aka­de­mic­kich

na kaden­cję 2020 – 2024

Powo­ła­no  dr hab. Elż­bie­tę Szym­czyk prof. WAT z Wydzia­łu Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my wyróż­nie­nia i życzy­my owoc­nej pra­cy pod­czas peł­nie­nia tej odpo­wie­dzial­nej funk­cji.