» » Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 i wyróżnienia dla pracowników Instytutu

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 i wyróżnienia dla pracowników Instytutu

wpis w: Aktualności | 0

2 paź­dzier­ni­ka 2019 roku po raz 60. w Wydzia­le Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odby­ła się uro­czy­sta inau­gu­ra­cja roku aka­de­mic­kie­go.

W uro­czy­sto­ści udział wzię­ły wła­dze Uczel­ni: Pro­rek­tor ds. kształ­ce­nia dr hab. inż. Zdzi­sław Bog­da­no­wicz, prof. WAT, Pro­rek­tor ds. nauko­wych prof. dr hab. inż. Krzysz­tof Czu­pryń­ski, Pro­rek­tor ds. roz­wo­ju dr hab. inż. Lucjan Śnie­żek, prof. WAT oraz Kanc­lerz WAT mgr Adam Wro­nec­ki.

W cza­sie uro­czy­sto­ści w uzna­niu szcze­gól­nych zasług wnie­sio­nych w roz­wój Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go pra­cow­ni­cy Wydzia­łu zosta­li uho­no­ro­wa­ni pamiąt­ko­wym meda­lem “Za zasłu­gi dla Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go”.

Wśród nich zna­la­zło się czwo­ro pra­cow­ni­ków Insty­tu­tu:

  • dr hab. inż. Danu­ta Mie­dziń­ska
  • mgr Ewa Dani­łow­ska
  • dr hab. inż. Wie­sław Szym­czyk
  • mgr inż. Tomasz Dołę­ga

W trak­cie uro­czy­sto­ści po raz dru­gi w histo­rii Wydzia­łu stu­den­ci przy­zna­li nauczy­cie­lom aka­de­mic­kim nagro­dę „ZŁOTA KREDA”. Nagro­da zosta­ła przy­zna­na w 5 kate­go­riach w wyni­ku gło­so­wa­nia stu­den­tów Wydzia­łu. Wśród wyróż­nio­nych zna­lazł się dr inż. Piotr Szur­gott, Pro­dzie­kan Wydzia­łu ds. Kształ­ce­nia.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my wyróż­nie­nia!

Wię­cej infor­ma­cji