» » WAT skomercjalizował wagon do przewozu ciężarówek

WAT skomercjalizował wagon do przewozu ciężarówek

wpis w: Aktualności | 0

Pra­ce nad kon­struk­cją wago­nu pro­wa­dzo­ne były przez spe­cja­li­stów z Insty­tu­tu Mecha­ni­ki i Inży­nie­rii Obli­cze­nio­wej Wydzia­łu Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej (wów­czas Kate­dra Mecha­ni­ki i Infor­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej). Rok 2020 oka­zał się prze­ło­mo­wy a udzie­le­nie fir­mie REWAG licen­cji na opa­ten­to­wa­ne roz­wią­za­nia spo­wo­do­wa­ło, że dal­sza współ­pra­ca z pro­du­cen­tem będzie doty­czy­ła opra­co­wa­nia rodzi­ny wago­nów, roz­wo­ju kon­struk­cji i dosto­so­wa­niu jej do m.in. prze­wo­zu cięż­kich ładun­ków i dużych pręd­ko­ści.

 

Por­tal woj​sko​-pol​skie​.pl opi­su­je  zakoń­czo­ną suk­ce­sem dro­gę do komer­cja­li­za­cji nasze­go roz­wią­za­nia:

Pol­ska fir­ma naby­ła licen­cję od Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej i wypro­du­ku­je nowa­tor­ski na ska­lę świa­to­wą obro­to­wy wagon do prze­wo­że­nia naczep TIR. Sta­ło się to po 14 latach pra­cy nad tech­no­lo­gią, któ­ra umoż­li­wia spraw­ny roz­ła­du­nek w nie­mal dowol­nym miej­scu. Jest szan­sa, że w cią­gu kil­ku lat TIR‑y rze­czy­wi­ście tra­fią na tory.

Ładun­ki na kołach już dziś są prze­wo­żo­ne pocią­ga­mi. Jed­nak nie jest to wygod­na for­ma trans­por­tu, bo nacze­py wjeż­dża­ją na wago­ny i zjeż­dża­ją z nich – jed­na za dru­gą, zgod­nie z pla­nem wyła­dun­ku.

Naukow­cy z WAT wyeli­mi­no­wa­li głów­ną wadę takie­go trans­por­tu. Wagon zbu­do­wa­ny przez zespół Wydzia­łu Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej potra­fi obró­cić peł­ną towa­ru nacze­pę w bok. To umoż­li­wia jej zjazd wszę­dzie tam, gdzie tyl­ko jest bocz­ni­ca kole­jo­wa, a cię­ża­rów­ka może manew­ro­wać.

Dzię­ki temu pomy­sło­wi dowol­na nacze­pa może zje­chać nawet ze środ­ko­we­go wago­nu.  Do tej pory wszyst­kie musia­ły wyje­chać, żeby jed­na z nich mogła opu­ścić pociąg. Wyna­la­zek WAT pozwa­la w dowol­nym momen­cie zmie­nić punkt prze­zna­cze­nia towa­ru.

Nego­cja­cje pro­wa­dzi­ło Cen­trum Trans­fe­ru Tech­no­lo­gii (CTT) WAT. Na bazie umo­wy licen­cyj­nej WAT prze­ka­zał fir­mie EQUOBUILD czte­ry paten­ty chro­nią­ce w Pol­sce i zagra­ni­cą roz­wią­za­nia zasto­so­wa­ne w wago­nie. Uczel­nia będzie mieć swój  udział we wszyst­kich docho­dach, jakie poja­wią się w związ­ku ze świad­cze­niem usług przez inno­wa­cyj­ne wago­ny. Wystar­czy wspo­mnieć, że w jed­nym skła­dzie towa­ro­wym może jechać oko­ło 40 wago­nów.

Opła­ta licen­cyj­na zosta­ła podzie­lo­na mię­dzy zespół badaw­czy a Uczel­nię. Jak pod­kre­śla­ją, w imie­niu wszyst­kich kon­struk­to­rów, dr hab. inż. Wie­sław Kra­soń i dr inż. Grze­gorz Sła­wiń­ski, satys­fak­cję daje już samo pozy­tyw­ne zakoń­cze­nie nego­cja­cji z inwe­sto­rem. Dzię­ki dłu­go­let­nim wysił­kom inży­nie­rów powsta­nie fabry­ka ze zauto­ma­ty­zo­wa­ną linią tech­no­lo­gicz­ną, z któ­rej będą zjeż­dża­ły inno­wa­cyj­ne wago­ny.

„WAT będzie zaan­ga­żo­wa­ny w ewen­tu­al­ne ostat­nie popraw­ki. Twór­cy będą obec­ni przy testach i  przy pro­duk­cji wago­nu. Za ok. dwa lata mogą poja­wić się pierw­sze komer­cyj­ne roz­wią­za­nia na tory” – pod­su­mo­wu­je dr hab. inż. Adam Bart­nic­ki, dyrek­tor CTT WAT.

W róż­nych kra­jach euro­pej­skich kolej roz­ła­do­wu­je pocią­gi na  plat­for­mach obro­to­wych. Ale cały mecha­nizm obro­tu jest zabu­do­wa­ny w ter­mi­na­lu, czy­li pod powierzch­nią bocz­ni­cy. Takie sta­cje roz­ła­dun­ko­we wypo­sa­żo­ne są w siłow­ni­ki, któ­re uno­szą wagon i umoż­li­wia­ją jego obrót. „My ten mecha­nizm umie­ści­li­śmy na wago­nie. Jest on mobil­ny, nie­za­leż­ny i nie potrze­bu­je całej kon­struk­cji wbu­do­wa­nej w pod­ło­że” – wyja­śnia­ją kon­struk­to­rzy.

Jak to moż­li­we, że nikt wcze­śniej na to nie wpadł? „Czę­sto trze­ba wyjść poza śro­do­wi­sko, któ­re zakła­da, że pew­nych rze­czy nie da się zro­bić. Laicy nie wie­dzą, że się nie da, i pró­bu­ją. Dla­te­go wagon powstał nie w insty­tu­tach zwią­za­nych z kolej­nic­twem, ale na ówcze­snym Wydzia­le Mecha­nicz­nym WAT” – mówi dr inż. Grze­gorz Sła­wiń­ski.

Zró­dło:

https://​www​.wat​.edu​.pl/​a​k​t​u​a​l​n​o​sci
/wat-sko­mer­cja­li­zo­wal-wagon-do-prze­wo­zu-cie­za­ro­we­k/

 

Peł­na wer­sja arty­ku­łu w cyklu: Nauka i tech­no­lo­gia