Misją Zakła­du Mecha­ni­ki i Kon­struk­cji Spe­cjal­nych jest kształ­ce­nie oraz pro­wa­dze­nie badań nauko­wych w zakre­sie mecha­ni­ki oraz zaawan­so­wa­nych ana­liz nume­rycz­nych kon­struk­cji spe­cjal­nych, w szcze­gól­no­ści – spe­cjal­nych kon­struk­cji woj­sko­wych.

Pra­cow­ni­cy Zakła­du mają doświad­cze­nie w two­rze­niu mode­li nume­rycz­nych róż­no­rod­nych zja­wisk i pro­ce­sów fizycz­nych, ich ana­li­zie w ska­li mikro‑, mezo- i makro­sko­po­wej, roz­wo­ju i mody­fi­ka­cji metod kom­pu­te­ro­wych mecha­ni­ki, co pozwo­li­ło na opra­co­wa­nie nowa­tor­skich roz­wią­zań pro­jek­to­wych i tech­no­lo­gicz­nych. Pro­wa­dzo­ne bada­nia przy­czy­ni­ły się do opra­co­wa­nie wie­lu autor­skich metod i algo­ryt­mów bada­nia kon­struk­cji, wie­lo­czło­no­wych ukła­dów ciał oraz struktur/mikrostruktur.

W obsza­rze inży­nie­rii obli­cze­nio­wej pro­wa­dzo­ne są pra­ce badaw­cze doty­czą­ce obsza­rów mecha­ni­ki mate­ria­łów i kon­struk­cji, mecha­ni­ki pły­nów, opty­ma­li­za­cji oraz pro­gra­mo­wa­nia. Reali­zo­wa­ne są zaawan­so­wa­ne ana­li­zy nume­rycz­ne uwzględ­nia­ją­ce: mode­lo­wa­nie kon­sty­tu­tyw­ne mate­ria­łów w sze­ro­kim zakre­sie tem­pe­ra­tur i szyb­ko­ści odkształ­ceń, symu­la­cje pro­ce­sów i zja­wisk dyna­micz­nych (oddzia­ły­wa­nie impul­su ciśnie­nia ze struk­tu­rą, prze­bi­ja­nie pan­ce­rza), oddzia­ły­wa­nie pojaz­dów i wody na mosty oraz woj­sko­we kon­struk­cje prze­pra­wo­we, testy spe­cjal­nych kon­struk­cji pro­to­ty­po­wych (inter­mo­dal­ne­go wago­nu kole­jo­we­go do prze­wo­zu naczep, pod­ze­spo­łów pod­wo­zi lot­ni­czych, zawie­szeń pojaz­dów i sys­te­mów pły­wa­ją­cych), opty­ma­li­za­cję kon­struk­cji i struk­tur inży­nier­skich. Dzię­ki wyko­rzy­sta­niu wyso­ko wydaj­nych kla­strów obli­cze­nio­wych moż­li­we jest uzy­ska­nie roz­wią­zań w przy­pad­ku zło­żo­nych zja­wisk fizycz­nych opi­sy­wa­nych nawet przez kil­ka­dzie­siąt milio­nów stop­ni swo­bo­dy.

Wyko­rzy­sty­wa­ne i roz­wi­ja­ne meto­dy i algo­ryt­my obli­cze­nio­we:

 • Meto­da Ele­men­tów Skoń­czo­nych (MES),
 • Ana­li­zy ukła­dów wie­lo­czło­no­wych (Mul­ti­bo­dy),
 • Ana­li­zy w zakre­sie mecha­ni­ki pły­nów CFD (Com­pu­ta­tio­nal Flu­id Dyna­mics),
 • Meto­dy bez­siat­ko­we SPH, EFG,
 • autor­skie meto­dy i pro­gra­my nume­rycz­ne.

Reali­zo­wa­ne bada­nia eks­pe­ry­men­tal­ne (m.in.):

 • poli­go­no­we bada­nia pane­li ener­go­chłon­nych,
 • bada­nia skut­ków oddzia­ły­wa­nia wybu­chu miny i IED na pojazd,
 • bada­nia skut­ków oddzia­ły­wa­nia wybu­chu miny i IED na zało­gę pojaz­du,
 • poli­go­no­we bada­nia sys­te­mów ochro­ny bier­nej pojaz­dów,
 • poli­go­no­we bada­nia sys­te­mów ochro­ny aktyw­nej pojaz­dów,
 • bada­nia labo­ra­to­ryj­ne i poli­go­no­we pan­ce­rzy,
 • bada­nia labo­ra­to­ryj­ne i poli­go­no­we kami­ze­lek,
 • bada­nia wła­ści­wo­ści dyna­micz­nych i sta­tycz­nych mate­ria­łów (m.in. lami­na­tów węglo­wych) i ele­men­tów kon­struk­cji cien­ko­ścien­nych (m.in. połą­czeń),
 • poli­go­no­we bada­nia wytrzy­ma­ło­ści mostów woj­sko­wych,
 • bada­nia sta­no­wi­sko­we wytrzy­ma­ło­ści wydzie­lo­nych pod­ze­spo­łów kon­struk­cji spe­cjal­nych (w tym: złą­cza sys­te­mów pły­wa­ją­cych, złą­cza bur­to­we wago­nu z obro­to­wą plat­for­mą ładun­ko­wą i inne),
 • sta­no­wi­sko­we bada­nia dyna­micz­ne pod­ze­spo­łów zawie­szeń pojaz­dów, w tym bada­nia na mło­cie uda­ro­wym,
 • bada­nia wpły­wu luzów na para­me­try funk­cjo­nal­ne i wytrzy­ma­ło­ścio­we kon­struk­cji inży­nier­skich.