Misją Zakła­du Wytrzy­ma­ło­ści Mate­ria­łów i Badań Eks­pe­ry­men­tal­nych jest kształ­ce­nie oraz pro­wa­dze­nie badań nauko­wych w zakre­sie zaawan­so­wa­nych metod eks­pe­ry­men­tal­nych, wytrzy­ma­ło­ści mate­ria­łów oraz sze­ro­ko poję­tej wali­da­cji mode­li nume­rycz­nych. Celem utwo­rze­nia Zakła­du Wytrzy­ma­ło­ści Mate­ria­łów i Badań Eks­pe­ry­men­tal­nych jako odręb­nej jed­nost­ki Insty­tu­tu jest sku­pie­nie w jed­nym zespo­le spe­cja­li­stów z zakre­su zaawan­so­wa­nych badań eks­pe­ry­men­tal­nych, mate­ria­ło­wych i wytrzy­ma­ło­ścio­wych.

Pra­cow­ni­cy Zakła­du w ramach reali­zo­wa­nych prac badaw­czych są zorien­to­wa­ni na roz­wój metod eks­pe­ry­men­tal­nych w sprzę­że­niu z meto­da­mi kom­pu­te­ro­wych oraz ich prak­tycz­ne zasto­so­wa­nie do opra­co­wy­wa­nia nowa­tor­skich roz­wią­zań pro­jek­to­wych i tech­no­lo­gicz­nych na pozio­mie ana­li­zy zacho­dzą­cych zja­wisk i pro­ce­sów w ska­li nano‑, mikro- i makro­sko­po­wym w zaawan­so­wa­nych mate­ria­łach kon­struk­cyj­nych i kon­struk­cjach mecha­nicz­nych. Róż­no­rod­ność podej­mo­wa­nych zagad­nień pozwo­li­ła na opra­co­wa­nie wie­lu autor­skich metod i algo­ryt­mów bada­nia kon­struk­cji, wie­lo­czło­no­wych ukła­dów ciał oraz struktur/mikrostruktur mate­ria­łów, takich jak pia­ny, kom­po­zy­ty, ela­sto­me­ry

W obsza­rze wytrzy­ma­ło­ści mate­ria­łów pro­wa­dzo­ne są pra­ce badaw­cze doty­czą­ce obsza­rów ana­li­zy zaawan­so­wa­nych mate­ria­łów, kon­struk­cji cywil­nych, mecha­ni­ki pły­nów, metod wali­da­cji i wery­fi­ka­cji mode­li i symu­la­cji nume­rycz­nych. W głów­nej mie­rze reali­zo­wa­ne są zaawan­so­wa­ne bada­nia wytrzy­ma­ło­ścio­we (zarów­no nume­rycz­ne, jak i eks­pe­ry­men­tal­ne) uwzględ­nia­ją­ce: mode­lo­wa­nie kon­sty­tu­tyw­ne mate­ria­łów, symu­la­cje pro­ce­sów i zja­wisk szyb­ko­zmien­nych, mode­lo­wa­nie zaawan­so­wa­nych kon­struk­cji i mecha­ni­zmów, mode­lo­wa­nie i symu­la­cja struk­tur komór­ko­wych wyko­na­nych w tech­no­lo­gii dru­ku 3D (SLA) oraz opty­ma­li­za­cji kon­struk­cji i struk­tur inży­nier­skich, a tak­że opra­co­wy­wa­nie nowych mate­ria­łów, takich jak kom­po­zy­ty aukse­tycz­ne.

W skład zespo­łu wcho­dzą naukow­cy od lat zaan­ga­żo­wa­ni i doświad­cze­ni w zakre­sie eks­pe­ry­men­tu, ale też dzia­ła­ją­cy zarów­no w dzie­dzi­nie badań nume­rycz­nych, jak i eks­pe­ry­men­tal­nych. Sprzę­że­nie tych dwóch ele­men­tów wie­dzy jest nie­zbęd­ne dla pra­wi­dło­we­go pro­wa­dze­nia badań eks­pe­ry­men­tal­no – nume­rycz­nych, w szcze­gól­no­ści w zakre­sie:

  • iden­ty­fi­ka­cji cech mate­ria­łów w aspek­cie zarów­no pro­jek­to­wa­nia nowych kon­struk­cji;
  • dobo­ru mate­ria­łów kon­struk­cyj­nych, pro­jek­to­wa­nia nowych mate­ria­łów;
  • wspar­cia zespo­łów pozo­sta­łych Zakła­dów w okre­śla­niu danych mate­ria­ło­wych do budo­wy mode­li nume­rycz­nych oraz ich wali­da­cji i wery­fi­ka­cji obli­czeń.

Naukow­cy two­rzą­cy Zakład mają też wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu zajęć z zakre­su wytrzy­ma­ło­ści mate­ria­łów i badań eks­pe­ry­men­tal­nych. Reali­zo­wa­li rów­nież wie­le pro­jek­tów zwią­za­nych z tą tema­ty­ką, są twór­ca­mi licz­nych paten­tów oraz lau­re­ata­mi nagród mini­ste­rial­nych i na wysta­wach wyna­laz­ków.

Reali­zo­wa­ne bada­nia eks­pe­ry­men­tal­ne (m.in.):

  • bada­nia sta­tycz­ne i dyna­micz­ne mate­ria­łów i kon­struk­cji;
  • ana­li­zy dyna­micz­ne z wyko­rzy­sta­niem mło­ta opa­do­we­go i zmo­dy­fi­ko­wa­ne­go prę­ta Hop­kin­so­na;
  • bada­nia struk­tu­ral­ne – tomo­gra­fia kom­pu­te­ro­wa i mikro­sko­py optycz­ne;
  • bada­nia ter­mo­wi­zyj­ne
  • Ana­li­za zja­wisk szyb­ko­zmien­nych z wyko­rzy­sta­niem szyb­kich kamer.